چین: خدمات انبارداری رایگان در چین، بسته بندی مناسب جهت امنیت بار(شامل هزینه می باشد)و کنسول بار

دبی: امکان نگهداری رایگان بار به مدت سه روز