2 مارس, 2021

راه آهن خواف – هرات مزیت اقتصادی در ابعاد بین‌المللی

تین نیوز مهمترین رویداد اقتصادی خراسان رضوی و یکی از بزرگترین طرح‌های امسال حمل و نقل در ابعاد بین‌المللی را […]