4 آوریل, 2021

افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک و بررسی اثر تورمی آن

درحالی که مجلس شورای اسلامی در احکام بودجه سال ۱۴۰۰ نرخ محاسباتی ارز در گمرک را از ۴۲۰۰تومان به نرخ […]